NDA PLUS

กอบกู้สภาพผิวและรักษาบาดแผลอย่างล้ำลึก
การรักษาผิวที่สามารถเบิกค่ารักษาได้

SKIN BOOSTER
เป็นสกินบูสเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยปกป้องและกอบกู้ผนังผิวที่ถูก
ทำลายจากสภาพแวดล้อมภายนอก
BACK TO THE BASIC
สามารถกำจัดแบคทีเรีย บรรเทาความเจ็บปวด
กระตุ้นการฟื้นตัวของผิว รักษาอาการอักเสบและบาดแผลได้!

※ อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของแต่ละคน

※ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม