HIGHKO/ BARBIEKO

Hiệu quả chỉnh hình mũi chỉ dựa vào
tiễu phẫu không xâm lấn! Thiết kế mũi
và chóp mũi theo ý muốn với nhiều góc
độ khác nhau!

NOSE LINE
Sử dụng nhiều sợi chỉ khác nhau để tạo ra sống mũi và
chóp mũi tự nhiên ở mọi góc độ.
+FILLER
Hoàn hảo hơn nếu kết hợp với Filler.

※ Có thể có tác dụng phụ tùy thuộc vào đặc điểm mỗi cá nhân.

※ Chưa bao gồm thuế VAT